Imagine WhatsApp 2023 09 22 la 12.20.35

                                                                                                                             

 

 

 

 

                                                                                                                              Anunț concurs pentru posturi contractuale conform H.G. 1336/2022

                                                                                                                                                                   (publicat pe 20 septembrie 2023)

 

A) SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX „MITROPOLITUL DOSOFTEI” cu sediul în: loc. Suceava, str. Parcului, nr. 6 E, jud. Suceava, organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, conform H.G. 1336/2022.

I. Pedagog școlar

1. Nivelul postului: execuţie

2. Denumirea postului: pedagog școlar, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: II

4. Scopul principal al postului: supravegherea și coordonarea elevilor pe timp de zi, în afara programului școlar

5. Numărul de posturi: 1,5

 

II. Muncitor (fochist)

1. Nivelul postului: execuție

2. Denumirea postului: muncitor calificat (fochist), post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: -

4. Scopul principal al postului: răspunde în mod eficient de desfășurarea activității de fochist.

5. Numărul de posturi: 1

 

 

 

B)  Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

 

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la Anexa nr. 2 a H.G. 1336/2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la adresa: Suceava, str. Parcului nr. 6 E, compartimentul resurse umane, tel. 0330803657, persoana de contact Şoldănescu Mihaela, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..  

Termenul de depunere a dosarelor: 4 octombrie 2023, ora 14, la sediul instituţiei.

 

C) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/2022:

 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:

I. Pedagog școlar:

1. Studii de specialitate: universitare cu examen de licență

2. Perfecționări (specializări): calitatea de preot slujitor constituie un avantaj

3. Cunoștințe de operare pe calculator: da, Microsoft Office (Word și Excel, PPT)

4. Limbi străine cunoscute: nu este cazul

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: studiile teologice constituie avantaj; disponibilitate pentru program prelungit în situaţii speciale, pentru efectuarea de sarcini suplimentare față de cele prevăzute în fișa postului

6. Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): experiența în specialitate (pedagog școlar) sau lucrul cu elevii constituie avantaj

7. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): abilități pentru munca în echipă și în coordonarea și relaționarea cu elevii

8. Vechime: minim 6 luni

II. Muncitor calificat (fochist):

1. Studii de specialitate: medii de specialitate/profesionale sau curs de calificare în domeniu

2. Perfecționări (specializări): curs și autorizație ISCIR (cazane de joasă presiune)

3. Cunoștințe de operare pe calculator: nu este cazul

4. Limbi străine cunoscute: nu este cazul

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: disponibilitate pentru program prelungit în situaţii speciale, pentru efectuarea de sarcini suplimentare față de cele prevăzute în fișa postului

6. Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): minim 1 an de experiență în specialitate

7. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): nu este cazul

8. Vechime: nu este cazul

D.) Bibliografie şi tematică:

 

I. Pedagog școlar:

Bibliografie

1. OME 4.183/2022 -  Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (Titlul IV, Personalul unităților de învățământ; Titlul V, Organismele funcționale la nivelul unității de învățământ; Titlul VII, Elevii, cap. I și cap. II)

2. Regulamentul de organizare și funcționare a Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava (Cap. 3, art. 26-31 și 36 - 50)

Regulamentul de organizare și funcționare poate fi consultat accesând: https://seminarulortodoxsuceava.ro/images/documents//regulament_seminar_2022_final.pdf

3. LEGEA nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare

4. LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare (Cap. II, Secțiunea 6)

5. LEGEA nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor  (Cap. I și VI, Secțiunea 1)

6. LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare (Titlul XI, Cap. II, art. 247 – art. 252 Răspunderea disciplinară)

7. LEGEA 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare (Cap. II, Drepturile copilului)

8. OMECTS 4742/2016, actualizat în 2023 prin OME 3797/2023, Statutul elevului

9. Constantin Cucoș, Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 1996 (cap.: Pedagogia – știință a educației; Educație și contemporaneitate; Comunicarea didactică; Educația religioasă; Educația axiologică; Educația interculturală; Îndoctrinarea în învățământ)

10. Scrieri despre rugăciune, în colecția Părinți și Scriitori Bisericești, Editura Basilica, București, 2022;

11. Tipic bisericesc, Editura Reîntregirea, 2003

Tematică

1. Îndatoririle pedagogului școlar

2. Relaționarea cu elevii în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava

3. Sănătatea și securitatea muncii

4. Apărarea împotriva incendiilor. Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului

5. Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

6. Răspunderea disciplinară

7. Drepturile copilului

8. Statutul elevului în cadrul învățământului preuniversitar (dispoziții generale, calitatea de elev, drepturile elevilor, îndatoririle/obligațiile elevilor, interdicții și sancțiuni, reprezentarea și asocierea elevilor)

9. Rolul pedagogului în educația elevilor. Pedagogia – știință a educației; Educație și contemporaneitate; Comunicarea didactică; Educația religioasă; Educația axiologică; Educația interculturală; Îndoctrinarea în învățământ

10. Rugăciunea în viața elevului seminarist (Programul zilnic de rugăciune. Sf. Liturghie și Cele 7 Laude)

 

II. Muncitor (fochist):

Bibliografie

1. LEGEA nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare

2. LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare

3. HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

4. LEGEA 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare

5. Prescripţia Tehnică PT C9-2010. Cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune

6. Prescripţia Tehnică PT C 4-2010. Recipiente metalice sub presiune

7. Prescripţia Tehnică PT C 7-2010. Dispozitive de siguranță

Tematică:

1. Sănătatea și securitatea muncii

2. Apărarea împotriva incendiilor. Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului

3. Echipamentele de protecție

4. Funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune și a aparatelor consumatoare de combustibil – dispoziții generale

5. Obligaţiile şi responsabilităţile deţinătorilor/ utilizatorilor de instalaţii/ echipamente

6. Accidente, forţă majoră sau pericol imminent

7. Cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune (PT C9-2010)

8. Recipiente metalice sub presiune (PT C4-2010)

9. Dispozitive de siguranță (PT C7-2010)

E) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

    - termenul de depunere a dosarelor: 04.10.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei;

    - selecţia dosarelor: 09.10.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei;

 • proba scrisă în data de 13.10.2023, ora 08.00, la sediul instituției;
 • afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 19.09.2023, ora 13.00;
 • proba practică în data de 13.10.2023, ora 13.00, la sediul instituției;
 • proba interviu în data de 13.10.2023, ora 15.00, la sediul instituției;
 • afişarea rezultatelor finale: 13.10.2023, ora 17.00.

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

 • se pot depune contestaţii până în data de: 16.10.2023, ora 11, la sediul instituţiei.
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 10.2023, ora 16, la sediul instituţiei.

                                                                                       

                                                                                    DIRECTOR,

                                                               Arhid. prof. dr. Hrişcă Bogdan – Mihai

                                                       

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                              ANUNŢ

 

Privind rezultatul concursului organizat în data de 19.09.2023 pentru ocuparea a 0,5 post vacant de supraveghetor de noapte de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava

Nr. crt. Codul candidatului

Rezultat

selecţie dosare

Punctaj

probă

scrisă

Punctaj

probă

practică

Punctaj

probă

interviu

Punctajul final / Media

Rezultat

concurs

1 STLO2 admis 9,50 10 8,83 9,44 (nouă 44%) ADMIS

 

         

Privind rezultatul concursului organizat în data de 19.09.2023 pentru ocuparea a 0,5 post vacant de supraveghetor de noapte de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava

Nr. crt. Codul candidatului

Rezultat

selecţie dosare

Punctaj

probă

scrisă

Punctaj

probă

practică

Punctaj

probă

interviu

Punctajul final / Media

Rezultat

concurs

1 STLO1 admis 9,00 10 9,50 9,50 (nouă 50%) ADMIS

                                                                               

             

 

                                                                                               Anunț concurs pentru posturi contractuale conform H.G. 1336/2022

                                                                                                                                (publicat pe 28 august 2023)

 

A) SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX „MITROPOLITUL DOSOFTEI” cu sediul în: loc. Suceava, str. Parcului, nr. 6 E, jud. Suceava, organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, conform H.G. 1336/2022.

 

I. Supraveghetor de noapte

1. Nivelul postului: execuţie

2. Denumirea postului: supraveghetor noapte, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: -

4. Scopul principal al postului: supravegherea elevilor pe timp de noapte

5. Numărul de posturi: 0,5

II. Pedagog școlar

1. Nivelul postului: execuţie

2. Denumirea postului: pedagog școlar, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: I

4. Scopul principal al postului: supravegherea și coordonarea elevilor pe timp de zi, în afara programului școlar

5. Numărul de posturi: 1,5

III. Administrator de patrimoniu

1. Nivelul postului: execuție

2. Denumirea postului: administrator de patrimoniu, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: I

4. Scopul principal al postului: constituie, dezvoltă, protejează, evaluează, clasează, administrează, cercetează, interpretează și valorifică patrimoniul instituției în  concordanță cu politica instituției unde lucrează, în scopul cunoașterii, educării și recreării publicului.

5. Numărul de posturi: 0,5

 

 

IV. Muncitor (fochist)

1. Nivelul postului: execuție

2. Denumirea postului: muncitor calificat (fochist), post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: -

4. Scopul principal al postului: răspunde în mod eficient de desfășurarea activității de fochist.

5. Numărul de posturi: 1

 

 

 

B)  Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

 

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la Anexa nr. 2 a H.G. 1336/2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la adresa: Suceava, str. Parcului nr. 6 E, compartimentul resurse umane, tel. 0330803657, persoana de contact Şoldănescu Mihaela, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..  

Termenul de depunere a dosarelor: 11 septembrie 2023, ora 14, la sediul instituţiei.

 

C) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/2022:

 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:

 

I. Supraveghetor de noapte

1. Studii de specialitate: diplomă de bacalaureat

2. Perfecționări (specializări): calitatea de preot slujitor constituie un avantaj

3. Cunoștințe de operare pe calculator: da, Microsoft Office (Word și Excel)

4. Limbi străine cunoscute: nu este cazul

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: studiile teologice constituie avantaj

6. Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): minim 1 an de experiență în specialitate (supraveghere elevi)

7. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): nu este cazul

8. Vechime: minim 1 an de experiență în specialitate (supraveghere elevi)

II. Pedagog școlar:

1. Studii de specialitate: universitare cu examen de licență

2. Perfecționări (specializări): calitatea de preot slujitor constituie un avantaj

3. Cunoștințe de operare pe calculator: da, Microsoft Office (Word și Excel, PPT)

4. Limbi străine cunoscute: nu este cazul

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: studiile teologice constituie avantaj; disponibilitate pentru program prelungit în situaţii speciale, pentru efectuarea de sarcini suplimentare față de cele prevăzute în fișa postului

6. Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): minim 1 an de experiență în specialitate (pedagog școlar)

7. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): abilități pentru munca în echipă și în coordonarea și relaționarea cu elevii

8. Vechime: minim 3 ani și 6 luni

III. Administrator de patrimoniu:

1. Studii de specialitate: universitare cu examen de licență (inginer/subinginer, economist)

2. Perfecționări (specializări): curs de achiziții publice

3. Cunoștințe de operare pe calculator: da, Microsoft Office (Word și Excel)

4. Limbi străine cunoscute: nu este cazul

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: disponibilitate pentru program prelungit în situaţii speciale, pentru efectuarea de sarcini suplimentare față de cele prevăzute în fișa postului

6. Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): minim 2 ani de experiență în specialitate

7. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): abilități pentru munca în echipă și în coordonarea personalului

8. Vechime: minim 6 ani și 6 luni

IV. Muncitor calificat (fochist):

1. Studii de specialitate: medii de specialitate/profesionale sau curs de calificare în domeniu

2. Perfecționări (specializări): curs și autorizație ISCIR (cazane de joasă presiune)

3. Cunoștințe de operare pe calculator: nu este cazul

4. Limbi străine cunoscute: nu este cazul

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: disponibilitate pentru program prelungit în situaţii speciale, pentru efectuarea de sarcini suplimentare față de cele prevăzute în fișa postului

6. Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): minim 1 an de experiență în specialitate

7. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): nu este cazul

8. Vechime: nu este cazul

D.) Bibliografie şi tematică:

 

I. Supraveghetor de noapte

Bibliografie

1. OME 4.183/2022 -  Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (Titlul IV, Personalul unităților de învățământ;  Cap. 3, Personalul nedidactic)

2. Regulamentul de organizare și funcționare a Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava (Cap. 3, art. 25-31 și 36 - 50)

Regulamentul de organizare și funcționare poate fi consultat accesând: https://seminarulortodoxsuceava.ro/images/documents//regulament_seminar_2022_final.pdf

3. LEGEA nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare

4. LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare (Cap. II, Secțiunea 6)

5. LEGEA nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor  (Cap. I și VI, Secțiunea 1)

6. LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare (Titlul XI, Cap. II, art. 247 – art. 252 Răspunderea disciplinară)

7. LEGEA 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare (Cap. II, Drepturile copilului)

8. OMECTS 4742/2016, actualizat în 2023 prin OME 3797/2023, Statutul elevului

 

Tematică

1. Îndatoririle supraveghetorului de noapte

2. Relaționarea cu elevii în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava

3. Sănătatea și securitatea muncii

4. Apărarea împotriva incendiilor. Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului

5. Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

6. Răspunderea disciplinară

7. Drepturile copilului

8. Statutul elevului în cadrul învățământului preuniversitar (dispoziții generale, calitatea de elev, drepturile elevilor, îndatoririle/obligațiile elevilor, interdicții și sancțiuni, reprezentarea și asocierea elevilor)

II. Pedagog școlar:

Bibliografie

1. OME 4.183/2022 -  Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (Titlul IV, Personalul unităților de învățământ; Titlul V, Organismele funcționale la nivelul unității de învățământ; Titlul VII, Elevii, cap. I și cap. II)

2. Regulamentul de organizare și funcționare a Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava (Cap. 3, art. 26-31 și 36 - 50)

Regulamentul de organizare și funcționare poate fi consultat accesând: https://seminarulortodoxsuceava.ro/images/documents//regulament_seminar_2022_final.pdf

3. LEGEA nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare

4. LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare (Cap. II, Secțiunea 6)

5. LEGEA nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor  (Cap. I și VI, Secțiunea 1)

6. LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare (Titlul XI, Cap. II, art. 247 – art. 252 Răspunderea disciplinară)

7. LEGEA 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare (Cap. II, Drepturile copilului)

8. OMECTS 4742/2016, actualizat în 2023 prin OME 3797/2023, Statutul elevului

9. Constantin Cucoș, Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 1996 (cap.: Pedagogia – știință a educației; Educație și contemporaneitate; Comunicarea didactică; Educația religioasă; Educația axiologică; Educația interculturală; Îndoctrinarea în învățământ)

10. Scrieri despre rugăciune, în colecția Părinți și Scriitori Bisericești, Editura Basilica, București, 2022;

11. Tipic bisericesc, Editura Reîntregirea, 2003

Tematică

1. Îndatoririle pedagogului școlar

2. Relaționarea cu elevii în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava

3. Sănătatea și securitatea muncii

4. Apărarea împotriva incendiilor. Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului

5. Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

6. Răspunderea disciplinară

7. Drepturile copilului

8. Statutul elevului în cadrul învățământului preuniversitar (dispoziții generale, calitatea de elev, drepturile elevilor, îndatoririle/obligațiile elevilor, interdicții și sancțiuni, reprezentarea și asocierea elevilor)

9. Rolul pedagogului în educația elevilor. Pedagogia – știință a educației; Educație și contemporaneitate; Comunicarea didactică; Educația religioasă; Educația axiologică; Educația interculturală; Îndoctrinarea în învățământ

10. Rugăciunea în viața elevului seminarist (Programul zilnic de rugăciune. Sf. Liturghie și Cele 7 Laude)

 

III. Administrator de patrimoniu:

Bibliografie

 1. OME 4.183/2022 - Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (Titlul IV, Personalul unităților de învățământ; Titlul VI, Cap. 3, Compartimentul administrativ);
 2. HOTARAREA nr. 2230 din 8 decembrie 1969 privind gestionarea bunurilor materiale;
 3. LEGEA nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare (LEGEA 54/1994);
 4. OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 5. LEGEA nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 6. ORDIN nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile;
 7. LEGEA 53/2003, CODUL MUNCII, cu modificările și completările ulterioare (Titlurile I; II; III; V; VI și XI);
 8. LEGEA nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 9. LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare (Cap. II, Secțiunea 6);
 10. LEGEA nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor  (Cap I și IV, Secțiunea 1).

Tematica

 1. Personalul unităților de învățământ. Evaluarea personalului din unitățile de învățământ. Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învățământ.
 2. Compartimentul administrativ. Organizare și responsabilități. Management administrativ.
 3. Gestionarea bunurilor materiale.
 4. Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
 5. Achizițiile publice.
 6. Documentele financiar-contabile.
 7. Principii fundamentale privind efectuarea muncii. Contractul individual de muncă. Timpul de muncă şi timpul de odihnă. Sănătatea şi securitatea în muncă. Formarea profesională. Răspunderea juridică.
 8. Sănătatea și securitatea muncii.
 9. Apărarea împotriva incendiilor. Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului.
 10.  Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. Mijloace de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei.

IV. Muncitor (fochist):

Bibliografie

1. LEGEA nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare

2. LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare

3. HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

4. LEGEA 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare

5. Prescripţia Tehnică PT C9-2010. Cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune

6. Prescripţia Tehnică PT C 4-2010. Recipiente metalice sub presiune

7. Prescripţia Tehnică PT C 7-2010. Dispozitive de siguranță

Tematică:

1. Sănătatea și securitatea muncii

2. Apărarea împotriva incendiilor. Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului

3. Echipamentele de protecție

4. Funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune și a aparatelor consumatoare de combustibil – dispoziții generale

5. Obligaţiile şi responsabilităţile deţinătorilor/ utilizatorilor de instalaţii/ echipamente

6. Accidente, forţă majoră sau pericol imminent

7. Cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune (PT C9-2010)

8. Recipiente metalice sub presiune (PT C4-2010)

9. Dispozitive de siguranță (PT C7-2010)

E) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

    - termenul de depunere a dosarelor: 11.09.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei;

    - selecţia dosarelor: 13.09.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei;

 • proba scrisă în data de 19.09.2023, ora 08.00, la sediul instituției;
 • afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 19.09.2023, ora 13.00;
 • proba practică în data de 19.09.2023, ora 13.00, la sediul instituției;
 • proba interviu în data de 19.09.2023, ora 15.00, la sediul instituției;
 • afişarea rezultatelor finale: 20.09.2023, ora 11.00.

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

 • se pot depune contestaţii până în data de: 21.09.2023, ora 11, la sediul instituţiei.
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 22.09.2023, ora 16, la sediul instituţiei.

                                                                                       

                                                                                    DIRECTOR,

                                                               Arhid. prof. dr. Hrişcă Bogdan – Mihai

https://m.monitorulsv.ro/Local/2023-03-24/Elevul-de-10-de-la-Seminarul-Teologic-care-va-reprezenta-Suceava-la-patru-competitii-nationale-din-sfera-teologica

https://www.monitorulsv.ro/Local/2023-03-28/Corala-Seminarului-Teologic-Suceava-s-a-calificat-cu-punctaj-maxim-la-Olimpiada-Nationala-Corala