ANUNŢ FINAL

 

Privind rezultatul concursului organizat în data de 23-24.05.2024 pentru ocuparea

postului vacant de îngrijitor

de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava

Nr. crt.

Numele şi prenumele

candidatului /

Codul candidatului

Postul pentru care a candidat

Rezultat

selecţie dosare

Punctaj

probă

scrisă

Punctaj

probă

practică

Punctaj

probă

interviu

Punctaj

final

Rezultat final

concurs

1

STLO1

Îngrijitor

admis

9,00

10

9,16

9,38 (nouă 38%)

ADMIS

2

STLO2

Îngrijitor

admis

5,00

10

9,16

8,05  (opt 05%)

ADMIS

3

STLO3

Îngrijitor

admis

7,00

10

9,16

8,72  (opt 72%)

ADMIS

Afişat astăzi, 24.05.2024, ora 16.

Menţionăm că postul va fi ocupat de către candidatul cu media cea mai mare.

REZULTATELE PROBEI SCRISE

din cadrul examenului pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor,

de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava

 

 

 

Nr.

crt.

CODUL candidatului

Punctajul probei scrise

Rezultatul

probei scrise

1

STLO1

9,00 (nouă 00%)

admis

2

STLO2

5,00 (cinci 00%)

admis

3

STLO3

7,00 (șapte 00%)

admis

 

Afişat astăzi, 23.05.2024, ora 11.

 

 

 

Notă:

  • Contestaţiile se depun în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la secretariat.

REZULTATELE

selectării dosarelor  de înscriere la concursul pentru ocuparea

postului vacant de îngrijitor, pe perioadă nedeterminată

 de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul dosoftei” Suceava

 

 

Nr.

crt.

CODUL candidatului

Postul scos la concurs

Rezultatul

selecţiei dosarului

Motivul respingerii

dosarului

1.

STLO1

Îngrijitor

ADMIS

-

2.

STLO2

Îngrijitor

ADMIS

-

3.

STLO3

Îngrijitor

ADMIS

-

                                                                                                                           

 

 Anunț concurs pentru posturi contractuale conform H.G. 1336/2022

 

 

A) SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX „MITROPOLITUL DOSOFTEI” cu sediul în: loc. Suceava, str. Parcului, nr. 6 E, jud. Suceava, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. 1336/2022.

1. Nivelul postului: execuţie

2. Denumirea postului: îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: I

4. Scopul principal al postului: asigurarea curățeniei în cadrul unităţii școlare (spații interioare și exterioare)

5. Numărul de posturi: 1

 

B)  Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la Anexa nr. 2 a H.G. 1336/2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la adresa: Suceava, str. Parcului nr. 6 E, compartimentul resurse umane, tel. 0330803657, persoana de contact Şoldănescu Mihaela, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..  

Termenul de depunere a dosarelor: 17.05.2024, ora 14, la sediul instituţiei.

 

 

C) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/2022:

 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: școală profesională, studii liceale cu examen de bacalaureat sau fără diplomă de bacalaureat

2. Perfecționări (specializări): nu este cazul

3. Cunoștințe de operare pe calculator: nu este cazul

4. Limbi străine cunoscute: nu este cazul

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: disponibilitate pentru program prelungit în situaţii speciale, pentru efectuarea de sarcini suplimentare față de cele prevăzute în fișa postului

6. Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019):

a)persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)persoana să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c)persoana să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d)persoana să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului;

e)persoana să îndeplinească condiţiile de vechime, respectiv de experienţă necesare ocupării postului, după caz;

f)persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g)persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h)contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.

Prin excepţie de la condiţia prevăzută anterior pot fi angajaţi şi cetăţeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceştia prin legislaţia specifică şi legislaţia muncii.

7. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): nu este cazul

8. Vechime: minim 3 ani vechime in muncă

D.) Bibliografie şi tematică:

Bibliografie:

1. Ordin nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;

2. Legea nr 307/ 2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la apărare împotriva incendiilor;Capitolul I- Dispoziții generale și Capitolul II- Obligațiile privind apărarea împotriva incediilor;

3. Legea nr. 319 din 2006 a privind sănătatea şi securitatea muncii cu modificările şi completările ulterioare – Cap.IV – Obligaţiile lucrătorilor;

4. HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

5. Legea nr. 53 din 2003 – Codul Muncii, republicată – Titlul XI, Cap.II – Răspunderea disciplinară art.263-268, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Tematica:

1. Reguli de efectuare a curăţeniei în instituţia de învăţământ.

2. Noţiuni fundamentale de igienă.

3.  Securitate şi sănătate în muncă şi PSI.

E) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

    - termenul de depunere a dosarelor: 17.05.2024, ora 15.00, la sediul instituţiei;

    - selecţia dosarelor: 20.05.2024, ora 12.00, la sediul instituţiei;

  • proba scrisă în data de 23.05.2024, ora 08.00, la sediul instituției;
  • afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 23.05.2024, ora 11.00;
  • termen limită depunere contestații la proba scrisă – 24.05.2024, ora 11.00;
  • afişarea rezultatelor la contestații ref. proba scrisă: 24.05.2024, ora 13.00;
  • proba practică în data de 24.05.2024, ora 14.00, la sediul instituției;
  • proba interviu în data de 24.05.2024, ora 15.00, la sediul instituției;
  • afişarea rezultatelor finale: 24.05.2024, ora 16.00.

                                                                                       

                                                                                    DIRECTOR,

                                                               arhid. prof. dr. Hrişcă Bogdan – Mihai

                                         

 

 

Imagine WhatsApp 2023 09 22 la 12.20.35

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

https://www.arhiepiscopiasucevei.ro/ziua-culturii-nationale-la-seminarul-teologic-liceal-ortodox-mitropolitul-dosoftei-din-suceava/       

https://www.arhiepiscopiasucevei.ro/seminarul-teologic-liceal-ortodox-mitropolitul-dosoftei-din-suceava-si-a-cinstit-ocrotitorul-2/                                                                                                                     

https://m.monitorulsv.ro/Local/2023-03-24/Elevul-de-10-de-la-Seminarul-Teologic-care-va-reprezenta-Suceava-la-patru-competitii-nationale-din-sfera-teologica

https://www.monitorulsv.ro/Local/2023-03-28/Corala-Seminarului-Teologic-Suceava-s-a-calificat-cu-punctaj-maxim-la-Olimpiada-Nationala-Corala