REZULTATE PARȚIALE - 25 OCTOMBRIE 2021

 

REZULTATELE SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE - 18 octombrie 2021

Publicat astăzi, 7 octombrie 2021

Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava, cu sediul în Suceava, str. Parcului nr. 6 E, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor două posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată:

- 1 post de îngrijitor – la Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Suceava;

- 1 post de îngrijitor – la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava;

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice  necesare în vederea participării la concurs :

 • Nivelul studiilor: generale sau medii

- Vechimea în muncă:  nu se solicită

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

- 12 octombrie 2021, ora 1500 - termenul limită pentru depunerea dosarelor;

- 18 octombrie 2021, până la ora 1300 – selectarea dosarelor şi afişarea rezultatelor;

- 22 octombrie 2021, ora 1000 - proba scrisă;

- 22 octombrie 2021, ora 1200 - proba practică;

- 22 octombrie 2021, ora 1300 - interviu;

- 25 octombrie 2021, ora 1600 - afişarea rezultatelor;

- 28 octombrie 2021, până la ora 1200 – depunerea contestaţiilor;

- 29 octombrie 2021 - afişarea rezultatelor finale.

Locul desfăşurării examenului este la Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava, str. Parcului nr. 6 E.

Depunerea dosarelor de înscriere se va face la secretariatul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava, str. Parcului nr.6 E.

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Seminarului Teologic Suceava, tel. 0330803657, sau e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Candidaţii pot contesta numai notele proprii la proba scrisă.

La proba practică participă numai candidaţii care au obţinut nota 5.00 (cinci) la proba scrisă.

Rezultatul final este media aritmetică între nota la proba scrisă, nota de la proba practică şi nota de la interviu, şi trebuie să fie minim 5 (cinci).

C. Documente necesare pentru înscrierea la concurs

Conform art. 6 (HG 286/2011) al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la

concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;

4. carnetul de muncă (în copie), fila din registrul de evidenţă a angajaţilor sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae - format european;

Notă:

1. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

2. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare și bibliografia de concurs se pot obţine la sediul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava.

 

BIBLIOGRAFIE (pentru postul de ÎNGRIJITOR):

1. Ordin nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;

2. Legea nr 307/ 2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la apărare împotriva incendiilor;Capitolul I- Dispoziții generale și Capitolul II- Obligațiile privind apărarea împotriva incediilor;

3. Legea nr. 319 din 2006 a privind sănătatea şi securitatea muncii cu modificările şi completările ulterioare – Cap.IV – Obligaţiile lucrătorilor;

4. Legea nr. 53 din 2003 – Codul Muncii, republicată – Titlul XI, Cap.II – Răspunderea disciplinară art.263-268, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Ordin comun M.E. (nr. 5.338) şi M.S. (nr. 1082) pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

Tematica pentru concursul de ocupare a postului de îngrijitor:

 

 1. Reguli de efectuare a curăţeniei în instituţia de învăţământ.
 2. Noţiuni fundamentale de igienă.

Securitate şi sănătate în muncă şi PSI.

 

REZULTATE FINALE OCUPARE POST VACANT

 

REZULTATELE SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

 

Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava, cu sediul în Suceava, str. Parcului nr. 6 E, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant pe perioadă nedeterminată:

- 1 post de îngrijitor – la Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Suceava;

- 1 post de îngrijitor – la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice  necesare în vederea participării la concurs :

 • Nivelul studiilor: generale sau medii

- Vechimea în muncă:  nu se solicită

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 octombrie 2021, ora 15:00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor;
18 octombrie 2021, pana la ora 13:00 - selectarea dosarelor și aflarea rezultatelor;
22 octombrie 2021, ora 10:00 - proba scrisă;
22 octombrie 2021, ora 12:00 - proba practică;
22 octombrie 2021, ora 13:00 - interviu;
25 octombrie 2021, ora 16:00 - afișarea rezultatelor;
28 octombrie 2021, pana la ora 12:00 - depunerea contestațiilor;
29 octombrie 2021 - afișarea rezultatelor finale.

Locul desfăşurării examenului este la Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava, str. Parcului nr. 6 E.

Depunerea dosarelor de înscriere se va face la secretariatul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava, str. Parcului nr.6 E.

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Seminarului Teologic Suceava, tel. 0330803657, sau e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Candidaţii pot contesta numai notele proprii la proba scrisă.

La proba practică participă numai candidaţii care au obţinut nota 5.00 (cinci) la proba scrisă.

Rezultatul final este media aritmetică între nota la proba scrisă, nota de la proba practică şi nota de la interviu, şi trebuie să fie minim 5 (cinci).

C. Documente necesare pentru înscrierea la concurs

Conform art. 6 (HG 286/2011) al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la

concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;

4. carnetul de muncă (în copie), fila din registrul de evidenţă a angajaţilor sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae - format european;

Notă:

1. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

2. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare și bibliografia de concurs se pot obţine la sediul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava.

 

BIBLIOGRAFIE (pentru postul de ÎNGRIJITOR):

           1.Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 cu modificările si completările ulterioare;

 • CAPITOLUL IV - Obligaţiile lucrătorilor;
 • CAPITOLUL V – Supravegherea sănătăţii;
 • CAPITOLUL VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor;
 • CAPITOLUL VII – Grupuri sensibile la riscuri;

2. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.633/ 21.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 • CAPITOLUL I - Dispoziţii generale;
 • CAPITOLUL II - Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor
 • secţiunea 1 - obligaţii generale;

-    secţiunea a 6-a - obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului;

3. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual.

4. OMEN nr. 5115/15.12.2014, privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; Regulamentul de ordine interioară – Seminar.

5. Legea nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale.

Tematica:

 1. Noţiuni privind colectarea şi evacuarea reziduurilor în condiţii de securitate;
 2. Noţiuni privind descrierea etapelor parcurse pentru o bună curăţenie, a regulilor pentru efectuarea curăţeniei, precum şi a controlului eficienţei curăţeniei;
 3. Noţiuni privind metodele folosite pentru dezinfecţie, regulile generale ale dezinfecţiei, precum şi controlul eficienţei acesteia;
 4. Noţiuni privind igiena personală a lucrătorului(igiena pielii şi a anexelor ei, igiena gurii, nasului şi urechilor);
 5. Noţiuni privind echipamentul de protecţie a lucrătorului;

Noţiuni privind funcţiunile şi circuitele funcţionale în cadrul unei unităţi

ICOANA DIN SUFLETUL COPILULUIProiect cuprins in  Calendarul  Activităților Educative  Regionale și  Interjudețene al MEC,

 Ediția a II-a, Suceava 2021,

organizat de

Seminarul Teologic Liceal Ortodox ,,Mitropolitul Dosoftei ”Suceava

 

Tema concursului

 

„ICOANA DIN SUFLETUL COPILULUI” este o expoziţie-concurs pentru elevii cu aptitudini artistice, iubitori și păstrători ai tradiţiei şi ai spiritualităţii creştine, din judeţul Suceava şi din toată ţara.

 

Condiţii de înscriere

 

          Se pot înscrie și pot participa la concurs elevi din toate unităţile de învăţământ din judeţ şi din ţară, pe categorii de vârstă, după cum urmează:

 • categoria 4-5 ani;
 • categoria 6-10 ani;
 • categoria 11-15 ani;
 • categoria 16-19 ani.

Concursul se derulează pe trei secțiuni, cu participare indirectă:

 • Icoană
 • Creații literare
 • Mărturii creștine

 

Lucrările vor fi scanate sau fotografiate și – însoțite de fișa de înscriere – vor fi trimise doar electronic la adresa email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. . Fișierul va fi salvat în următorul format: titlul lucrării_numele elevului_secțiunea la care participă.

REGULAMENTUL CONCURSULUI poate fi consultat AICI!

Mai multe infornații gasiți in regulamentul atașat. Vă  mulțumim si vă așteptăm cu drag!

CALENDARUL ADMITERII

 

DATA LIMITĂ / PERIOADA

EVENIMENTUL

SESIUNEA MAI - IUNIE  2021

07 - 14 iunie 2021

Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învăţământ liceal sau prin mijloace electronice de comunicare şi eliberarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere, însoţite de documentele de înscriere.

15 - 18 iunie 2021

Desfăşurarea/Echivalarea probelor de aptitudin

18 iunie 2021

Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

22 iunie 2021

Actualizarea listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați

SESIUNEA IULIE 2021

29 iulie 2021

Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini

30 iulie 2021

Desfăşurarea/Echivalarea probelor de aptitudini

02 august 2021

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini

Teologia este un univers, nu o materie. De la limbi vechi (greacă, latină și ebraică) la cele moderne, de la istorie la filosofie, de la aspecte dogmatice la cele care țin de ritual, de îmbrăcarea prin gesturi și materialitate a tentativei de dialog cu Dumnezeu, de la chestiuni de drept (civil și canonic) la bioetică și de la implicarea socială la restaurarea icoanelor, acoperișul Teologiei (cu majusculă!) este generos.

Teologia nu este doar suma unor convingeri, ci nu mai puțin a unor căutări. Exemplul este limpede: de multe ori, în Noul Testament, ucenicii îl întreabă pe Domnul Hristos „ce vrei să spui cu asta”? Așadar, tocmai pentru că ai dubii, căutări și neliniști, teologia poate fi un spațiu al sondării, al pescuirii de răspunsuri în adânc, dincolo de pojghița subțire a conformisului cotidian.

Teologia nu are de a face doar cu trecutul, ci inclusiv cu prezentul și mai ales cu viitorul. Ea te ajută să te plasezi de o manieră complexă, adică nu simplistă, în timp și pe hartă. Îți oferă capete de intrepretare pentru provocări actuale. Vezi recenta decizie de anulare a fostului statut de muzeu a ex-catedralei bizantine Sfânta Sofia de la Constantinopol/Istanbul.

Teologia este un medium, o poartă, o invitație. La dialog cu tine însuți, cu ceilalți, cu Dumnezeu. Rugăciunea nu exclude însă curiozitatea, așa cum inteligența nu este completă fără credință. Nu trebuie să renunți la nimic din ceea ce ești, ci doar să te transformi. Până la transfigurare. Adică aidoma sfinților. Nici mai mult și nici mai puțin.

Teologia este vindecare. De spaime, de îngrijorări obsesive, de nesiguranță, de gama largă, din ce în ce mai largă, a depresiilor omului modern. Oferindu-ți, dacă ești în căutare, un set de achiziții clare, ea te reconfortează. Știi că nu știi (totul), știi că ești muritor (dar nu imediat), știi că ai un orizont de așteptare, că Învierea nu rămâne o metaforă.

Teologia nu este geloasă. O poți studia alături, după sau înaintea altor domenii. În fapt, aceasta ar fi și formula cea mai bună: să duci teologia în alte științe și pe acestea să le aduci în pridvorul teologic. Un câștig imens. Personal și comunitar.

Teologia nu este o garanție. Nici pentru că ai avea credință, nici că ai fi om bun. Dar ea poate fi o premiză, un punct de plecare, un sprijin, un reper.

Teologia nu te sechestrează. Poți să faci orice după aceea, mai puțin să devii slujitor al forțelor întunericului. Adică este compatibilă cu viața post-teologică. Pentru că ea a devenit o prezență în tine, chiar dacă, aparent, tu colinzi alte meleaguri de cunoaștere și pricepere.

Teologia te poate învăța școala libertății, a iubirii profunde a lui Dumnezeu față de creația lui.

Desigur, toate acestea sunt posibile dacă mergi unde trebuie. Adică să nu ai neșansa de a întâlni dascăli obtuzi, moace acre și dictatori ai Adevărului. Dar riscul acesta este comun tuturor științelor. Așa că, fără mari promisiuni și amgăgiri, înainte!

Sus să avem inimile!

Părintele Radu

Înainte de Evaluarea Națională, pentru admiterea la seminar, vei avea de susținut un interviu / colocviu / probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins; 

Interviul / colocviul / proba orală se susţin on-line, fie la domiciliul candidatului, dacă acesta dispune de mijloacele electronice necesare (conexiune la internet, aplicația Google Meet) sau cu ajutorul mijloacelor electronice puse la dispoziţia candidatului de către unitatea de învăţământ, la cererea acestuia, dacă acesta nu dispune de mijloacele electronice necesare, fie la unitatea de învăţământ din care provine candidatul. INFORMAȚII SUPLIMENTARE PUTEȚI OBȚINE ÎN MOMENTUL ÎNSCRIERII SAU LA NR. DE TELEFON 0330803657 / 0744133011.

Interviul / colocviul / proba orală constă în:

a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni / poezii, la alegerea candidatului;

b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

Proba de verificare a cunoștințelor religioase constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V - VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini.
Media minimă la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplina Religie trebuie să fie minimum 7 (şapte).

Conform OME nr. 3721/2021 proba scrisa la Religie din cadrul probelor de aptitudini pentru admiterea în clasa a IX-a la Seminar se echivalează cu media la disciplina Religie pt clasele V - VIII. Așadar, dosarul de înscriere va fi completat și cu o adeverință, cuprinzând mediile la disciplina Religie pt clasele V-VIII. 

Media finală de admitere se calculează ca medie aritmetică între media obținută la probele de aptitudini și media de admitere (media de admitere se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.)