Înainte de Evaluarea Națională, pentru admiterea la seminar, vei avea de susținut un interviu / colocviu / probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins; 

Interviul / colocviul / proba orală se susţin on-line, fie la domiciliul candidatului, dacă acesta dispune de mijloacele electronice necesare (conexiune la internet, aplicația Google Meet) sau cu ajutorul mijloacelor electronice puse la dispoziţia candidatului de către unitatea de învăţământ, la cererea acestuia, dacă acesta nu dispune de mijloacele electronice necesare, fie la unitatea de învăţământ din care provine candidatul. INFORMAȚII SUPLIMENTARE PUTEȚI OBȚINE ÎN MOMENTUL ÎNSCRIERII SAU LA NR. DE TELEFON 0330803657 / 0744133011.

Interviul / colocviul / proba orală constă în:

a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni / poezii, la alegerea candidatului;

b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

Proba de verificare a cunoștințelor religioase constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V - VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini.
Media minimă la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplina Religie trebuie să fie minimum 7 (şapte).

Conform OME nr. 3721/2021 proba scrisa la Religie din cadrul probelor de aptitudini pentru admiterea în clasa a IX-a la Seminar se echivalează cu media la disciplina Religie pt clasele V - VIII. Așadar, dosarul de înscriere va fi completat și cu o adeverință, cuprinzând mediile la disciplina Religie pt clasele V-VIII. 

Media finală de admitere se calculează ca medie aritmetică între media obținută la probele de aptitudini și media de admitere (media de admitere se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.)