La seminariile teologice ortodoxe, în cadrul examenului de admietre, se organizează probe de aptitudini, care constau din următoarele probe:

a) probă orală, evaluată cu calificativ admis/respins;

b) probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

Proba orală constă în:

a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni / poezii, la alegerea candidatului;

b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie. Subiectele pentru această probă se elaborează din următoarele teme, studiate la religie, în clasele V – VIII:

1.   Decalogul: importanța lui în viața omului – clasa a V-a;

2.   Rugăciunea, bază şi lumină a vieţii creştine – clasa a VI-a;

3.   Rugăciunea „Tatăl nostru” – clasa a VI-a;

4.   Sfintele Taine în viaţa creştinilor – clasa a VII-a;

5.   Biserica – lăcaş de închinare şi de sfinţire a omului – clasa a VII-a;

6.   Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii – clasa a VIII-a;

7.   Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viaţa Bisericii  – clasa a VIII-a.

Pentru a putea fi declarat admis, nota obținută la această probă trebuie să fie cel puțin 7 (șapte). Această notă este nota finală la proba de aptitudini (APT).

Media finală de admitere se calculează conform prevederilor punctului II al anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5457/31.08.2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, respectiv:

MFA = (APT + MA)/ 2, unde:

APT  = nota finală la probele de aptitudini;

MA = media de admitere = 0,2 x media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a + 0,8 x media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a;

MFA = media finală de admitere.