La cursurile seminarului te poți înscrie dacă ești absolvent de gimnaziu, ai susţinut Evaluarea Naţională şi ai minimum media 9,00 la purtare, pentru fiecare clasă din învăţământul gimnazial.

Înscrierile se fac direct la unitatea noastră de învăţământ. Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învăţământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să îşi exprime intenţia de depunere a dosarului, prin telefon (0330803657 0744133011) sau prin e-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă.

Depunerea dosarelor se poate realiza şi prin poştă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu documente scanate. În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poştă, cartea de identitate şi certificatul de naştere se depun în copie. Candidaţilor care au transmis dosarele de înscriere prin poştă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situaţia înscrierii. În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poştă, candidaţii/părinţii/reprezentanţii legali ai acestora au obligaţia de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învăţământul liceal, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor. Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage pierderea locului obţinut prin fraudă.

Pentru absolvenţii clasei a VIII-a din seria curentă şi din seriile anterioare, internaţi în spital sau aflaţi în izolare, în contextul epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 şi care din această cauză nu pot depune documentele necesare înscrierii şi participării la etapele de admitere prevăzute în Calendarul admiterii pentru învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, precum şi dosarul de înscriere la unitatea de învăţământ liceal la care au fost admişi/repartizaţi computerizat, transmiterea şi completarea documentelor se fac prin mijloace electronice. În această situaţie, părintele/reprezentantul legal transmite unităţii de învăţământ şi o declaraţie-tip pe propria răspundere (documentul tip îl puteți solicita secretariatului școlii prin telefon sau e-mail)cu privire la veridicitatea informaţiilor introduse în fişa de înscriere şi în celelalte documente transmise.

La susţinerea on-line, de către absolvenţii prevăzuţi la alin. (1), a probelor de aptitudini, pentru specializările care prevăd acest tip de probe, respectiv a probei de verificare a cunoştinţelor de limba maternă, se aplică în mod corespunzător şi prevederile procedurii speciale elaborate de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii pentru susţinerea examenelor naţionale în condiţii de izolare. În situaţia în care candidatul nu dispune de mijloacele electronice necesare desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (1) şi (2), acestea sunt asigurate de către unitatea de învăţământ din care provine candidatul.

Situaţia excepţională menţionată la alin. (1) trebuie să fie confirmată de către direcţia de sănătate publică din judeţul/municipiul Bucureşti în care candidatul se află în spital sau în izolare.