Teologia este un univers, nu o materie. De la limbi vechi (greacă, latină și ebraică) la cele moderne, de la istorie la filosofie, de la aspecte dogmatice la cele care țin de ritual, de îmbrăcarea prin gesturi și materialitate a tentativei de dialog cu Dumnezeu, de la chestiuni de drept (civil și canonic) la bioetică și de la implicarea socială la restaurarea icoanelor, acoperișul Teologiei (cu majusculă!) este generos.

Teologia nu este doar suma unor convingeri, ci nu mai puțin a unor căutări. Exemplul este limpede: de multe ori, în Noul Testament, ucenicii îl întreabă pe Domnul Hristos „ce vrei să spui cu asta”? Așadar, tocmai pentru că ai dubii, căutări și neliniști, teologia poate fi un spațiu al sondării, al pescuirii de răspunsuri în adânc, dincolo de pojghița subțire a conformisului cotidian.

Teologia nu are de a face doar cu trecutul, ci inclusiv cu prezentul și mai ales cu viitorul. Ea te ajută să te plasezi de o manieră complexă, adică nu simplistă, în timp și pe hartă. Îți oferă capete de intrepretare pentru provocări actuale. Vezi recenta decizie de anulare a fostului statut de muzeu a ex-catedralei bizantine Sfânta Sofia de la Constantinopol/Istanbul.

Teologia este un medium, o poartă, o invitație. La dialog cu tine însuți, cu ceilalți, cu Dumnezeu. Rugăciunea nu exclude însă curiozitatea, așa cum inteligența nu este completă fără credință. Nu trebuie să renunți la nimic din ceea ce ești, ci doar să te transformi. Până la transfigurare. Adică aidoma sfinților. Nici mai mult și nici mai puțin.

Teologia este vindecare. De spaime, de îngrijorări obsesive, de nesiguranță, de gama largă, din ce în ce mai largă, a depresiilor omului modern. Oferindu-ți, dacă ești în căutare, un set de achiziții clare, ea te reconfortează. Știi că nu știi (totul), știi că ești muritor (dar nu imediat), știi că ai un orizont de așteptare, că Învierea nu rămâne o metaforă.

Teologia nu este geloasă. O poți studia alături, după sau înaintea altor domenii. În fapt, aceasta ar fi și formula cea mai bună: să duci teologia în alte științe și pe acestea să le aduci în pridvorul teologic. Un câștig imens. Personal și comunitar.

Teologia nu este o garanție. Nici pentru că ai avea credință, nici că ai fi om bun. Dar ea poate fi o premiză, un punct de plecare, un sprijin, un reper.

Teologia nu te sechestrează. Poți să faci orice după aceea, mai puțin să devii slujitor al forțelor întunericului. Adică este compatibilă cu viața post-teologică. Pentru că ea a devenit o prezență în tine, chiar dacă, aparent, tu colinzi alte meleaguri de cunoaștere și pricepere.

Teologia te poate învăța școala libertății, a iubirii profunde a lui Dumnezeu față de creația lui.

Desigur, toate acestea sunt posibile dacă mergi unde trebuie. Adică să nu ai neșansa de a întâlni dascăli obtuzi, moace acre și dictatori ai Adevărului. Dar riscul acesta este comun tuturor științelor. Așa că, fără mari promisiuni și amgăgiri, înainte!

Sus să avem inimile!

Părintele Radu

CALENDARUL ADMITERII

 

DATA LIMITĂ / PERIOADA

EVENIMENTUL

SESIUNEA MAI - IUNIE  2021

19 - 20 mai 2021

Eliberarea / transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini

24 - 25 mai 2021

Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini

26 - 28 mai 2021

Desfăşurarea probelor de aptitudini

31 mai 2021

Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

16 iunie 2021

Actualizarea listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați

SESIUNEA IULIE 2021

22 iulie 2021

Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini

23 iulie 2021

Desfăşurarea probelor de aptitudini

26 iulie 2021

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini

a)      cerere de înscriere (modelul tipizat se găsește la secretariatul unității);

b)      anexa la fişa de înscriere, eliberată de unitatea de învățământ gimnazial;

c)      adeverinţă din care să rezulte mediile la purtare pentru fiecare din clasele V – VIII;

d)      cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificat de naştere (în copie);

e)      fişa medicală a candidatului, în original;

f)       declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte (Regulamentul intern poate fi consultat pe pagina de internet a seminarului);

g)      adeverinţă / certificat de botez (ortodox), în copie;

h)      recomandarea consiliului parohial sau a preotului paroh;

i)       binecuvântarea Chiriarhului locului (se obţine de la  Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor).

Înainte de Evaluarea Națională, pentru admiterea la seminar, vei avea de susținut:

a) un interviu / colocviu / probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;

b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

Interviul / colocviul / proba orală constă în:

a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni / poezii, la alegerea candidatului;

b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

Proba de verificare a cunoștințelor religioase constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie. Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programele şcolare de religie, clasele V – VIII.

Atenție: Media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

Media finală de admitere se calculează ca medie aritmetică între media obținută la proba de verificare a cunoștințelor religioase și media de admitere.

La cursurile seminarului te poți înscrie dacă ești absolvent de gimnaziu, ai susţinut Evaluarea Naţională şi ai minimum media 9,00 la purtare, pentru fiecare clasă din învăţământul gimnazial.

Înscrierile se fac direct la unitatea noastră de învăţământ.