La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenţii de gimnaziu care au susţinut evaluarea naţională şi a căror medie de admitere, calculată conform pct. I al anexei nr. 2 la Ordinul MEN nr. 4948/2019, este minimum 5.00 (cinci) şi care au minimum media 9,00 la purtare pentru fiecare clasă din învăţământul gimnazial.

Locuri disponibile pentru adminterea în clasa a IX-a:

TEOLOGIE ORTODOXĂ: 28 de locuri


CALENDARUL ADMITERII:

DATA LIMITĂ / PERIOADA

EVENIMENTUL

SESIUNEA IUNIE - IULIE 2020

02 - 05 iunie 2020

- Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini (se eliberează de către secretariatul școlii gimnaziale)

- Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini (direct la unitatea de învăţământ sau prin mijloace online)

09 - 12 iunie 2020

- Desfăşurarea / echivalarea probelor de aptitudini

12 iunie 2020

- Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

17 iunie 2020

- Actualizarea listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați

02 iulie 2020

- Validarea și afișarea listei candidaților admiși la liceele la care s-au susținut probe de aptitudini

SESIUNEA IULIE 2020

27 iulie 2020

- Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini

28 - 29 iulie 2020

- Desfăşurarea / echivalarea probelor de aptitudini

Probele de adminitere constau în:

În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;

Interviul/colocviul/proba orală constă în:

- verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

- motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

- verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT)

Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

Media finală de admitere se calculează conform prevederilor punctului II al anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4317/21.05.2020 privind modificarea şi completarea Ordinului MEN nr. 4948/2019, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

MFA = MA + APT, unde:
2

MA = media de admitere calculată conform punctului I al anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4317/21.05.2020;
APT = nota finală la probele de aptitudini;
MFA = media finală de admitere.

Pentru cine nu a studiat religia în gimneziu

În situația în care unul dintre candidați nu a studiat disciplina religie pe parcursul claselor V-VIII, și în consecință nu are media încheiată la disciplina religie, pentru una sau mai multe clase, acesta va susține o probă orală de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (la cultul pentru care candidează). În această situație, subiectele pentru proba orală se elaborează din programa şcolară de religie, clasele V-VIII. Durata probei orale va fi de 20 minute și se va desfășura on-line.

ACTELE NECESARE pentru dosarul de înscriere:

a) cerere de înscriere (model tipizat) - DESCARCĂ DE AICI;

b) anexa la fişa de înscriere, eliberată de unitatea de învățământ gimnazial;

c) foaie matricolă pentru clasele V – VIII, sau adeverinţă din care să rezulte mediile anuale la disciplina Religie, precum şi mediile la Purtare pentru clasele V – VIII;

d) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificat de naştere (în copie);

e) fişa medicală a candidatului, în original;

f) declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte - DESCARCĂ DE AICI;

g) adeverinţă / certificat de botez (ortodox), în copie;

h) recomandarea consiliului parohial sau a preotului paroh;

i) binecuvântarea Chiriarhului locului (se obţine de la Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor).

Dosarul de înscriere a candidaților se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail a unității de învățământ.


PENTRU MAI MULTE DETALII,
PUTEȚI SĂ NE CONTACTAȚI LA TEL. 0330 803 657